نام نماینده: احمد شهسواری

تلفن ثابت: ۰۳۵۷۲۵۵۰۱۴

فکس: ۰۳۵۷۲۵۵۰۱۴

نشانی: یزد، بلوارشهیدصدوقی کوچه ۴۰

اعضاء کارگروه موسسه در استان

محسن گلستانی
رئیس اداره روابط عمومی
(عضو کارگروه)
ابوالفضل پهلوان حسینی
رئیس اداره فناوری اطلاعات
(عضو کارگروه)
محمدحسین پارسائیان
رئیس اداره امور اداری و تشکیلات
(عضو کارگروه)
محمدمهدی خانی
رئیس اداره امور مالی
(عضو کارگروه)
محمدعلی غنی زارچ
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
(عضو کارگروه)
احمد شهسواری
نماینده مؤسسه
(دبیر کارگروه)
علیرضا جلالی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
(رئیس کارگروه)