در برنامه “Internet Explorer”، ابتدا وارد سایت www.fnes.co.ir  شوید و گزینه “اتوماسیون اداری” را از گوشه سمت راست پایین صفحه اصلی کلیک کنید.
  • سپس وارد اتوماسیون، قسمت کد کاربر و رمز می شوید. که باید تنظیمات زیر را اضافه کنید
    • در منوی ” Setting ->Internet Option” در تب “Privacy” گزینه “Turn on Pop-up Blocker” را از انتخاب خارج کنید
  • در منوی “Setting ->Internet Option” در تب “Security” گزینه “Trusted sites” و دکمه “Sites” را انتخاب
کنید.” http://46.209.120.66 ” را اضافه کنید و دکمه “Add”   و سپس “Close” را انتخاب کنید.
  • در منوی ” Setting ->Compatibility View setting” ، “۴۶٫۲۰۹٫۱۲۰٫۶۶” را وارد کرده و دکمه “Add”   و سپس “Close”  را کلیک کنید.
  • بعد از وارد کردن کد کاربر و رمز، وارد سیستم اتوماسیون اداری می شوید. سپس از منوی “عمومی -> دریافت فایل -> دریافت ابزار کاربری” را کلیک کنید و در پیغام داده شده “Run” را کلیک کنید.
  • بعد از وارد کردن کد کاربر و رمز، وارد سیستم اتوماسیون اداری می شوید. سپس از منوی “عمومی -> دریافت فایل -> دریافت تنظیمات کاربری” را کلیک کنید و در پیغام داده شده “Run” را کلیک کنید.