ناصر قاسمی

ناصر قاسمی

مدیر عامل

سوابق تحصیلی
   
رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
مدیریت دولتی

  (DBA) کارشناسی ارشد- دانشجوی دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار

 
سوابق شغلی
 
سمت مدت همکاری/به سال شرکت / سازمان
رئیس هنرستان فنی ۸ آموزش و پرورش شهرستان خمین
رئیس آموزش و پرورش ۴ آموزش و پرورش شهرستان ساوه
معاون پشتیبانی و متوسطه ۲/۵ آموزش و پرورش مرکزی و همدان
رئیس سازمان ۲ آموزش و پرورش استان مرکزی
مدیر شرکت ۷ شرکت بیمه دی دراستان مرکزی
رئیس هیئت مدیره ۲ شرکت خدمات بیمه ای امید آسا
مدیر امور اعضاء و استانها ۳/۵ موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
عضو هیات مدیره ۱/۵ شرکت مهندسی و ساختمان
عضو هیات مدیره   1/9 شرکت ماشین سازی اراک
مدیرعامل وعضو هیات مدیره ۹۶/۰۳/۰۱ تاکنون شرکت فرایندنوین استحکام سازه