نام نماینده: خضران قاسمی
تلفن ثابت:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۴۱۲۳۶۱
فکس:
نشانی: