نام نماینده: نعمت عبدی
تلفن ثابت: ۰۵۱۳۲۲۱۹۷۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۱۵۶۲۱
فکس: ۰۵۱۳۲۲۵۶۰۱۴
نشانی: مشهد، بلوار مدرس، ساختمان شماره ۲اداره آموزش وپرورش