نام نماینده: مهدی سیاری

تلفن ثابت: ۰۵۸۳۲۲۳۶۸۸۶

فکس: ۰۵۸۳۲۲۴۲۵۵۳

نشانی: بیرجند، سجاد شهر، روبروی امامت ۴۱، ساختمان شماره ۲، اداره کل آموزش و پرورش


اعضاء کارگروه موسسه در استان

سید علی حسینی
رئیس اداره روابط عمومی
(عضوکارگروه)
غلامعلی رضائی
رئیس اداره فناوری اطلاعات
(عضوکارگروه)
رضا خسروی
رئیس اداره امور اداری و تشکیلات
(عضوکارگروه)
……….
رئیس اداره امور مالی
(عضوکارگروه)
علی مهدی نژاد
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
(عضوکارگروه)
مهدی سیاری
نماینده مؤسسه
(دبیر کارگروه)
سکینه طیبی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
(رئیس کارگروه)