نام نماینده: قربانعلی رضایتی

تلفن ثابت: ۰۱۳۳۳۶۱۲۶۸۹

فکس: ۰۱۳۳۳۶۱۷۶۱۶

نشانی: رشت ،کمربندی شهیدبهشتی چهارراه دکترحشمت کوی بیانی (۱۵خرداد)کوچه۸پ۲۸

اعضاء کارگروه موسسه در استان

نقی اسدی
رئیس اداره روابط عمومی
(عضو کارگروه)
احمد روانپاک
رئیس اداره فناوری اطلاعات
(عضو کارگروه)
میرحسین دیوبند
رئیس اداره امور اداری و تشکیلات
(عضو کارگروه)
جاوید کاظمی
رئیس اداره امور مالی
(عضو کارگروه)
محمد یزدانی کوهی
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
(عضو کارگروه)
قربانعلی رضایتی
نماینده مؤسسه
(دبیر کارگروه)
علی حسین زاده
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
(رئیس کارگروه)