نام نماینده: علیرضا اعتباریان

تلفن ثابت: ۰۳۱۳۶۶۷۲۰۱۷

فکس: ۰۳۱۳۶۶۷۲۰۱۷

نشانی: اصفهان، بلوار آیینه خانه، حدفاصل پل فردوسی و سی و سه پل،کوچه آیینه خانه ،ساختمان معاونت سواد آموزی


اعضاء کارگروه موسسه در استان

علیرضا مهدی
رئیس اداره روابط عمومی
(عضوکارگروه)
حمیدرضا خردمند
رئیس اداره فناوری اطلاعات
(عضوکارگروه)
رضا مرتضوی
رئیس اداره امور اداری و تشکیلات
(عضوکارگروه)
رضا محمدی
رئیس اداره امور مالی
(عضوکارگروه)
آذرکیوان امیرپور
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
(عضوکارگروه)
علیرضا اعتباریان
نماینده مؤسسه
(دبیر کارگروه)
سید محمد میرپور
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
(رئیس کارگروه)