نام نماینده: علی کریمی قهفرخی تلفن ثابت: ۰۳۸۳۲۲۲۷۰۵۱ فکس: ۰۳۸۳۲۲۲۷۰۵۱ نشانی: شهرکرد، بلوار طالقانی، روبروی مصلی، اداره کل آموزش و پرورش

اعضاء کارگروه موسسه در استان

هاشم حاجتی
رئیس اداره روابط عمومی
(عضوکارگروه)
بهرام حیدری
رئیس اداره فناوری اطلاعات
(عضوکارگروه)
محمدزمان کریمی
رئیس اداره امور اداری و تشکیلات
(عضوکارگروه)
فرهاد فرهادی
رئیس اداره امور مالی
(عضوکارگروه)
مجید عباس پور
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
(عضوکارگروه)
علی کریمی قهفرخی
نماینده مؤسسه
(دبیر کارگروه)
بیات سلطانی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
(رئیس کارگروه)