فرهاد رنجبران

رئیس هیات مدیره

داوود نعیمی

عضو موظف هیات مدیره

ناصر قاسمی

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره