نام نماینده: رسول سیروس رضائی

تلفن ثابت: ۰۴۴۳۳۴۸۶۳۴۴

فکس:

نشانی: ارومیه، خیابان کاشانی،جنب درمانگاه فرهنگیان

اعضاء کارگروه موسسه در استان

مهدی محمدپور
رئیس اداره روابط عمومی
(عضو کارگروه)
محمد شیرعلی زاده
رئیس اداره فناوری اطلاعات
(عضو کارگروه)
مجید وجدی
رئیس اداره امور اداری و تشکیلات
(عضو کارگروه)
اسفندیار پژوهان
رئیس اداره امور مالی
(عضو کارگروه)
مسعودرضا مالمیر
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی
(عضو کارگروه)
رسول سیروس رضائی
نماینده مؤسسه
(دبیر کارگروه)
بهرام صمدی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
(رئیس کارگروه)