برنامه های عملیاتی (1397/07/01تا 1398/06/31) -- نگه داشت اعضای شاغل