بيش از ١٠٥٤ ميليارد ريال سهمالشرکه به حساب فرهنگياني که از دوم مهرماه تا اول دي ماه ١٣٩٦ به افتخار بازنشستگي نائل آمدند واريز شد. از ابتداي تاسيس موسسه تا آبان ١٣٩٦ بيش از ٢٢٤٠ ميليارد تومان به حساب فرهنگيان بازنشسته واريز شده که بيش از ٧٢٥ ميليارد تومان آن مربوط به بازنشستگان مهرماه ١٣٩٥ تا دي ماه ١٣٩٦ بوده است.

بيش از ١٣ هزار نفر از فرهنگيان محترم عضو موسسه در اين بازه زماني بازنشسته شده و سهم الشرکه خود شامل سهم عضو، سهم دولت و سود ناشي از فعاليت هاي اقتصادي را دريافت کردند. سهم الشرکه اعضاي انصرافي، بازخريد و از کار افتاده نيز به حساب آنها واريز و در خصوص اعضاي متوفي نيز طبق قانون عمل ميشود.

لازم به ذکر است که ميانگين سودآوري سالانه صندوق ذخيره فرهنگيان در طول ٢٢ سال گذشته حدود ١٧ درصد بوده است، به طوري که بيش از ٦٠ درصد از مبلغ سهم الشرکه پپرداخت شده به بازنشستگان مربوط به سودآوري ناشي از فعاليت هاي اقتصادي موسسه و ٤٠ درصد آن نيز مجموع واريزهاي اعضا و دولت بوده است.

اين رقم تمام دريافتي فرهنگيان بازنشسته مذکور نيست زيرا سود سال مالي منتهي به ٣١ شهريور ١٣٩٦ نيز پس از برگزاري مجمع و تقسيم سود در بين اعضا، به حساب اين عزيزان واريز و به حساب فرهنگيان عضو نيز منظور مي شود.

بنابراين لازم است فرهنگيان بازنشسته، حساب بانکي مرتبط با صندوق ذخيره فرهنگيان را براي واريز سود در مراحل بعد فعال نگه دارند.

سهمالشرکه فرهنگيان بازنشسته به حسابهاي آنها در بانک سرمايه و سهمالشرکه اعضاي بازخريد، ازکار افتاده، انصرافي و متوفي به حساب آنها در بانک ملي واريز شده است.