جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت فرآیند نوین استحکام سازه (سهامی خاص) به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد صورتهای مالی و عملکرد دوره مالی منتهی به سی و یکم شهریور ماه ۹۷ در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۷ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل سالن جلسات مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با حضور صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنها ، اعضای هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت و مدیران شرکت فرآیند نوین استحکام سازه تشکیل گردید.

ابتدا در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت اعضای هیأت رئیسه مجمع انتخاب و پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور گردید. در ادامه گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورتهای مالی دوره مالی منتهی به شهریور ۹۷ قرائت گردید و مجمع پس از بحث و بررسی ، صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به دوره مالی مذکور را به تصویب رساند.

در پایان مهندس نیکدل مدیرعامل محترم مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، چابکی در تصمیم گیری ها را فلسفه شکل گیری نمایندگی های استانی مؤسسه در قالب شرکت فرآیند نوین دانست و با تأکید بر اینکه شرکت فرآیند نوین به دلیل ارتباط با اعضای مؤسسه آئینه تمام نمای صندوق و بسیار بااهمیت است افزود مؤسسه ضمن نظارت بر عملکرد شرکت ها می بایست با تسهیل امور، فرآیند تصمیم گیری در شرکت ها را تسریع بخشد.