با پیگیری‌های مستمر شرکت فرآیند نوین صندوق ذخیره فرهنگیان و حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پرداخت مبلغ ۵۷۸ میلیارد تومان بابت مطالبات سهم دولت در سال‌های ۹۶ و ۹۷ از محل واگذاري اموال و دارایي‌ها ی متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رسید.

بر اساس مفاد ماده ۸۵ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه‌ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان را به‌طورکامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

از آنجا که سهم واریزی دولت در سال‌های ۹۶ و ۹۷ از قانون مذکور پرداخت نشده است؛ با پیگیری‌های مستمر شرکت فرآیند نوین صندوق ذخیره فرهنگیان و حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، متن پیشنهادی ذیل تحت عنوان اصلاح جزئی جزء(۲) بند (الف) تبصره (۲) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رسید.

انتظار می رود با توجه به نقش بی‌بدیل معلمان کشور در حوزه تعلیم و تربیت به عنوان پایه و اساس توسعه کشور در همه زمینه‌ها، متن پیشنهادی مذکور در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز مصوب شود.

جزء (۲) بند(الف) تبصره(۲) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹:

بدهي دولت به ‌بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غیردولتي از محل واگذاري اموال و دارایي‌ها‌ی متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به ‌استثناي موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (٨٣) قانون اساسي و مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سیاست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (٤٤) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي از طریق جدول شماره (١٨) این قانون قابل پرداخت است. از محل واگذاری اموال و دارایی‌های فوق، اعتبار ردیف ۵ جدول ۱۸ بابت پرداخت سهم دولت طی سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ برای معلمین عضو صندوق ذخیره فرهنگیان به مبلغ (پنج هزار و هفتصد و هشتاد)(۵۷۸۰) میلیارد ريال افزایش یابد. تأمین و پرداخت مبلغ مذکور در سال ۱۳۹۹ در اولویت می‌باشد.