داود نعیمی : براساس مفاد ماده ۸۵ قانون برنامه ششم توسعه و در راستای بهره گیری از ظرفیت جزء ۲ بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۸، در صدد تهاتر بدهی شرکت های مؤسسه به بانکها با بدهی بانکها به بانک مرکزی هستیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرآیند نوین استحکام سازه، در تاریخ دوازدهم مردادماه سال جاری، جلسه مشترک مشاوران و مدیران مالی و حقوقی بانک های سرمایه و گردشگری به منظور اتخاذ راه حلی برای احیای مطالبات سهم دولت اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان و با محوریت شرکت فرآیند نوین استحکام سازه برگزار شد.

در این نشست، داود نعیمی به عنوان دبیر کارگروه تأمین منابع سهم دولت، با اشاره به فلسفه تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان و تعهد دولت در حمایت از فرهنگیان عضو مؤسسه، افزود: ما به عنوان افرادی که سالها در آموزش و پرورش خدمت کرده ایم و خود را از بدنه فرهنگیان کشور می دانیم، دغدغه ای جز احیاء مطالبات فرهنگیان عضو صندوق از دولت نداریم و در این راستا بر مبنای تکلیفی که از سوی هیات مدیره مؤسسه به عهده شرکت فرآیند نوین قرار گرفته است تمام تلاش خود را به کار گرفته و براساس مفاد ماده ۸۵ قانون برنامه ششم توسعه و در راستای بهره گیری از ظرفیت جزء ۲ بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۸ در صدد تهاتر بدهی شرکت های مؤسسه به بانکها با بدهی بانکها به بانک مرکزی هستیم.

وی با اشاره به بدهی شرکت ساختمانی معلم به عنوان یکی از شرکت های تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان به بانک گردشگری از یک سو و بدهی هولدینگ ماهان به عنوان یکی از شرکتهای تابعه بانک گردشگری به بانک سرمایه از سوی دیگر، خاطرنشان کرد: در صددیم با تهاتر بدهی های شرکت های مذکور با یکدیگر، بانک سرمایه را از شرکت ساختمانی معلم و به تبع آن از صندوق طلب کار کرده و این طلب را با بدهی بانک سرمایه به دولت تهاتر کنیم تا از این طریق بتوانیم بخشی از مطالبات سهم دولت اعضای صندوق را استیفا کنیم.

گفتنی است در این نشست که با حضور نمایندگان شرکت های ساختمانی معلم و هولدینگ ماهان و نیز مشاوران و مدیران مالی و حقوقی بانک های سرمایه و گردشگری برگزار شد، از این پیشنهاد استقبال و مقرر شد ساز و کارهای اجرایی این موضوع انجام شود.