روند پیشرفت اجرای پروژه کارت اعتباری کیپ کارت با حضور مدیرعامل، معاونین، مشاورین و متخصصین حوزه IT و سایر مسئولین مؤسسه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در این نشست ، هیأت مدیره شرکت فرآیند نوین به ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته پرداختتند و در خصوص اهمیت پروژه مذکور، حساسیت های طرح و هدف نهایی آن که ارتقاء رضایتمندی اعضای مؤسسه می باشد بحث و تبادل نظر شد و زوایای مختلف طرح مورد بررسی قرار گرفت.